กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 3
เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

             


           1)   จุดประสงค์      เพื่อให้นักเรียนสามารถ (เวลา 2 ชั่วโมง)
                    1. บอกประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ได้
                    2. บอกความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
                    3. บอกชนิดของคอมพิวเตอร์ได้
                    4. บอกวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้

           2)   สื่อ-อุปกรณ์
                    1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
                    2. สื่อการเรียนรู้บนเว็บ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
                    3. ใบงานที่ 1 ระดมสมอง (กระบวนการสร้างความตระหนัก)
                    4. ใบงานที่ 2 ถาม-ตอบ (กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

           3)    ขั้นตอนการดำเนินการ
                     คาบที่ 1-2
                    1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

                    2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน จับฉลากเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บ หน่วยที่ 3 เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้
                                        กลุ่มที่ 1 เรื่อง ประวัติของคอมพิวเตอร์
                                        กลุ่มที่ 2 เรื่อง ความหมายและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
                                        กลุ่มที่ 3 เรื่อง จากอดีต-สู่ปัจจุบัน
                                        กลุ่มที่ 4 เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์
                                        กลุ่มที่ 5 เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
                    4. เสร็จแล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย พูดคุย ซักถามถึงเรื่องที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ ตามหัวข้อที่จับฉลากได้  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นมติของกลุ่มโดยให้สรุปเป็นสาระสำคัญ เขียนลงในใบงานที่ 1 ส่งครู
                    5. สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
                    7. ครูซักถามนักเรียนและสรุปเพิ่มเติม
                    8. นักเรียนทุกคนศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ให้ครบทั้ง 5 เรื่อง
                    9. นักเรียนทำใบงานที่ 2 ถาม-ตอบ
                   10. ทดสอบเก็บคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เสร็จแล้วให้นักเรียน                        เปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ

         4)    ขั้นประเมินกิจกรรม
                    1. ตรวจใบงานและการนำเสนอ
                    2. ตรวจแบบทดสอบ
                    3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

          5)    แหล่งเรียนรู้
                    1. www.shcool.net.th
                    2. หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน

                  3. เว็บไซต์ต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย