แบบทดสอบหลังเรียน
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

      คำชี้แจง    ให้นักเรียนทำแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจคำตอบ
โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที    (ข้อละ 1 คะแนน)1. บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด 2. พัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ได้กี่ยุค
1. John Apple 1. 3 ยุค
2. Bress Pascal 2. 4 ยุค
3. Charles Bebbage 3. 5 ยุค
4. John Molchee 4. 6 ยุค
3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากเครื่องคำนวณชนิดอื่น หมายถึงข้อใด 4. ข้อใดหมายถึงการจำแนกคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะและวิธีการใช้งาน
ภายในเครื่อง
1. มีหน่วยความจำ 1. Personal Computer และ Micro Computer
2. มีการประมวลผล 2. Mini Computer และ Micro Computer
3. มีการรับและแสดงผล 3. Mainframe Computer และ Super Mainframe
4. มีเกมให้เล่น 4. Analog Computer และ Digital Computer
5. คำว่า Computer แปลตรงตัวตามคำภาษาอังกฤษ หมายถึงข้อใด 6. เครื่องคำนวณที่เก่าแก่ที่สุด และปัจจุบันยังมีใช้อยู่ หมายถึงข้อใด
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า 1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคิดเลข 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. เครื่องคำนวณ 3. ลูกหิน/ก้อนกรวด
4. เครื่องสารพัดประโยชน์ 4. ลูกคิด
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยความจำสำรอง 8. ข้อใดหมายถึงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1
1. รอม/แรม 1. Apple I
2. แผ่นดิสเก็ต 2. Mark I
3. เมนบอร์ด 3. Cilicon
4. เครื่องพิมพ์ 4. Chip
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในห้างสรรพสินค้า 10. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
1. อุปกรณ์ Barcode ในการอ่านรหัสสินค้า 1. หน่วยรับข้อมูล --> หน่วยประมวลผล --> หน่วยแสดงผล
2. การรับฝาก/ถอนเงิน 2. หน่วยรับข้อมูล --> หน่วยความจำ --> หน่วยแสดงผล
3. สัญญาณไฟจราจร 3. หน่วยแสดงผล --> หน่วยประมวลผล --> หน่วยรับข้อมูล
4. การถอนเงินผ่านระบบ ATM 4. หน่วยประมวลผล --> หน่วยความจำ --> หน่วยแสดงผล