ยอดเงินฝาก - เงินถอน ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554

เดือน
เงินฝาก
เงินถอน
พฤษภาคม
9,804.00
31725.00
มิถุนายน
54,601.00
85,067.00
กรกฎคม
53,953.00
34,597.00
สิงหาคม
76,731.00
83,954.00
กันยายน
545,652.95
134,594.00
รวม
   
สรุปยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน
1,439,394.08
สรุปจำนวนบัญชี
2,929

ภาคเรียนที่ 2/2553

เดือน
เงินฝาก/เดือน
เงินถอน/เืดือน
พฤศจิกายน
117,833.38
135,489.36
ธันวาคม
565,227.79
129,770.26
มกราคม
169,134.13
225,400.42
กุมภาพันธ์
79,519.81
362,040.80
มีนาคม
12,592.97
90,583.11
รวม    
สรุปยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน
970,203.14
สรุปจำนวนบัญชี
2,200