อาจารย์ผู้ควบคุมงานธนาคารโรงเรียน

นางลักษมน  เทียมลม
ผู้จัดการธนาคารโรงเรียน

นางสุรีรัตน์   ไพรสารี
รองผู้จัดการธนาคารโรงเรียน

นางสำราญ  ท้วมศิริ
กรรมการ

นางธณัฐฎา  พีพืช
กรรมการ

นางสุภาวดี  หมื่นแก้ว
กรรมการ

นางศรัณพร  เทียนหอม
กรรมการ