1. ก่อนศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วย ให้นักเรียนประเมินตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบปรนัย  และคลิ๊กที่ตรวจคำตอบโปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทันที พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ได้ในแบบบันทึกคะแนนที่ครูแจกให้
               2.  เข้าสู่บทเรียน โดยศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่ในบทเรียน ควรบันทึกสาระสำคัญลงสมุดเพื่อไว้ทบทวนในภายหลังด้วย
               3.  สำหรับคำถามท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วย ให้นักเรียนทำลงสมุดส่งครูในชั่วโมงหรือนักเรียนสามารถตอบคำถามส่งมาทางอีเมล์ถึงครูได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
                         - คลิกที่อีเมล์ nluksamol@Hotmail.com รอสักครู
                         - จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft outlook และมีชื่ออีเมล์ของครูปรากฏอยู่  การใช้งานเหมือนกับโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป              
                         - ที่ช่อง เรื่อง ให้พิมพ์ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการตอบคำถามทุกครั้ง
                         - พิมพ์โจทย์ทุกข้อ แล้วตอบคำถาม
                         - พิมพ์เสร็จแล้วให้บันทึก (Save) คำตอบของนักเรียนก็จะถูกส่งมาที่ถึงครูทางอีเมล์
               4.  หลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนอีกครั้ง (ข้อสอบชุดเดิม) บันทึกผลคะแนนที่ได้ในแบบบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกับครั้งแรก
                5.  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามใบงานที่กำหนดให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้ครบ
                6.  นักเรียนสามารถเลือกศึกษาหน่วยการเรียนรู้ใดก่อนหลังก็ได้ แต่จะต้องมีการประเมิน ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนเสมอ
               7.  ทุกพื้นที่บนเว็บ ถ้าเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือชี้ นักเรียนสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเรื่องนั้นได้
               8.  ในการทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน/หลังเรียน นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่แอบดูเฉลยก่อน หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตต่อการทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน
               9.  ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลในเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบทเรียน โดยที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซด์นั้นได้อย่างสะดวก และกลับเข้าสู่หน้าโฮมเพจของบทเรียนได้เช่นกัน


    หมายเหตุ
           1.  เพื่อความเหมาะสมในการดูบทเรียน ควรปรับความละเอียดของภาพเป็น 800 x 600
           2.  สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการตั้งแต่วินโดวส์ 95 ขึ้นไป
           3.  ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer และโปรแกรม Microsoft Outlook v.5 หรือสูงกว่า
           4.  นักเรียนควรอ่านรายละเอียดทุกหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้  เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียนบทเรียน