ใบงานที่ 1


  จงตอบคำถามต่อไปนี้

                  1.  ส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วนของฮาร์ดแวร์คืออะไรบ้าง จงบอกและอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทั้งสี่มาโดยละเอียด
                2. จงบอกหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางมาโดยสังเขป

                3.
จงระบุชื่อสื่อข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์มา 3 ชื่อ
                4. จงอธิบายความแตกต่างและหน้าที่ของรอมกับแรม
                5. จงอธิบายความความแตกต่างระหว่าง SRAM และ DRAM

                6. จงอธิบายเกี่ยวกับจอภาพแบบ LCD