ใบงานที่ 2


  จงตอบคำถามต่อไป

                  1.  จงเปรียบเทียบข้อแตกต่างและข้อที่เหมือนกันของอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลต่อไปนี้
                    1) แป้นพิมพ์และเครื่องขับแผ่นบันทึก
                    2) เครื่องพิมพ์และจอภาพ

                2. จงระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้ ข้อความใดเป็นชื่อเป็นชื่อของอุปกรณ์รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล หรือเป็นทั้ง 2 อย่าง
                     1) จอภาพพร้อมแป้นพิมพ์
                     2) เครื่องขับแผ่นบันทึก
                     3) เครื่องเล่นเทป
                     4) เครื่องอ่านบัตร
                     5) เครื่องพิมพ์
               
                 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) มีการทำงานอย่างไร อธิบายมาพอสังเขป