หน่วยรับเข้า (input unit)
             

        หน่วยรับข้อมูลเป็นอุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ แผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse)   นอกจากนยังมีี้ เช่น VDO camera,Scanner,Microphone ,Trackball ,Joystickเป็นต้น
        อุปกรณ์รับเข้าในปัจจุบันมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการในการนำเข้าข้อมูลที่่ต่าง ๆ กัน เราอาจแบ่งประเภท
ของอุปกรณ์รับเข้าตามลักษณะการรับข้อมูลเข้าได้ดังนี้

1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด
2. อุปกรณ์รับเขัาแบบชี้ตำแหน่ง

3. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
4. อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา           
 
5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ
6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจดจำเสียง


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)