แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. หน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะใดของมนุษย์ 2. ถ้าต้องการคัดลอกข้อความ จะต้องใช้คำสั่งชุดใด
1. ปาก 1. แฟ้ม
2. สมอง 2. แก้ไข
3. มือและขา 3. รูปแบบ
4. หู ตา จมูก
4. ตาราง
3. ตัวนักเรียนถือเป็นองค์ประกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์ 4. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
1. ฮาร์ดแวร์ 1. โมเด็ม
2. พีเพิลแวร์ 2. จอภาพ
3. ซอฟต์แวร์
3. แป้นพิมพ์
4. แชร์แวร์ 4. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
5. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์ 6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
1. ลำโพง 1. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
2. แป้นพิมพ์ 2. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
3. สแกนเนอร์ 3. กล้องดิจิทัล Printer แป้นพิมพ์
4. จอภาพแบบสัมผัส 4. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน
7. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
1. Pentium 1. หน่วยความจำชั่วคราว
2. Celeron 2. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
3. AMD 3. ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
4. ถูกทุกข้อ 4. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป
9. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 10. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
1. 2 ประเภทได้แก่ ROM และ RAM 1. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
2. 3 ประเภทได้แก่ ROM RAM CMOS 2. อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง
3. 2 ประเภทได้แก่ Static RAM และ Dynamic RAM 3. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
4. ข้อ ก และ ค ถูก 4. อุปกรณ์แสดงผล