แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด

2.ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

1. Pentium 1. โมเด็ม
2. Celeron 2. จอภาพ
3. AMD 3. แป้นพิมพ์
4. ถูกทุกข้อ
4. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
3. ตัวนักเรียนถือเป็นองค์ประกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์ 4. ถ้าต้องการคัดลอกข้อความ จะต้องใช้คำสั่งชุดใด
1. ฮาร์ดแวร์ 1. แฟ้ม
2. พีเพิลแวร์ 2. แก้ไข
3. ซอฟต์แวร์
3. รูปแบบ
4. แชร์แวร์ 4. ตาราง
5. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร์ 6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
1. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล 1. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
2. อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง 2. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
3. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว 3. กล้องดิจิทัล Printer แป้นพิมพ์
4. อุปกรณ์แสดงผล 4. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน
7. หน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะใดของมนุษย์ 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
1. ปาก 1. หน่วยความจำชั่วคราว
2. สมอง 2. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
3. มือและขา 3. ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
4. หู ตา จมูก 4. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป
9. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 10. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
1. 2 ประเภทได้แก่ ROM และ RAM 1. ลำโพง
2. 3 ประเภทได้แก่ ROM   RAM  CMOS 2. แป้นพิมพ์
3. 2 ประเภทได้แก่ Static RAM และ Dynamic RAM 3. สแกนเนอร์
4. ข้อ ก และ ค ถูก 4. จอภาพแบบสัมผัส