::กลุ่มสาระการเรียนรู้กางานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ข้อมูลและสารสนเทศ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
การสื่อสารและระบบเครือข่าย
ซอฟต์แวร์
คลิก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์) ง 41102
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปมากดังนั้นจึงมีการประยุกต์
เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สมัยใหม่ทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดี

ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
ข้อความ หรือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งต่างๆ  เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่
ในการดำเนินการทางธุรกิจ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือเอาไว้ใช้งาน ซึ่งจะต้องมีการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
อมพิวเตอร์นั้นมีประวัติมายาวนาน หลายคนอาจสงสัยว่ามันเกิดได้อย่างไร? ในหัวข้อนี้ จะบอกให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตถึง
ยุคปัจจุบันรวมทั้งชนิดของคอมพิ
วเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วย
ในการทำงานของมนุษย์ทีสลับซับซ้อนโดยสามารถ
ประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ
ทั้งคำนวณเปรียบเทียบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมู

ที่เป็นตัวเลขและมีตัวอักษรมาก ๆ
ด้วยความเร็วสูงและถูกต้องที่สุด เมื่อได้รับคำสั่งที่อยู่ในรูป
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แสดงผลลัพธ์
ได้อย่างถูกต้อง

เครื่องคอมพิวเตอรื


การสื่อสารและระบบเครือข่าย

การสื่อสารและระบบเครือข่าย
ธรรมชาติของมนุษย์ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
มีการติดต่อสื่อสารถึงกัน ร่วมกันทำงานสร้างสรรสังคม
เพื่อให้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น พัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ จึงต้องตอบสนองเพื่อให้ใช้งานได้ตามต้องการ
ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ จะมีการเชื่อมต่อเครือข่าย
เพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งที่เรามีไว้สำหรับสั่งให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์แวร์ทำงานได้
เขียนออกมาในรูปของคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ หรือบันทึก
คำสั่งนั้นลงบนสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะ
สามารถมองเห็นได้

 

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
    ค้นหาใน CodeTukyang.com
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Webmaster luksamol tiemlom Tel. 081-6997174 ปรับปรุง March 25, 2009

ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.piacec.moe.go.th
http://www.nectec.or.th
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.กิตติศักดิ์ กองหนูเพ็ชร์ อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร อ.จุฑาพร เรื่องฤทธิ์

นางวิไลวรรณ พ่วงลาภ วิทยากรแกนนำ สสวท. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพช็รบุรี

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)