เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

      บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
      เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลก
      ระบบสารสนเทศ
      องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
      ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.nectec.ac.th

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.กิตติศักดิ์ กองหนูเพ็ชร์ อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร อ.จุฑาพร เรื่องฤทธิ์
นางวิไลวรรณ  พ่วงลาภ วิทยากรแกนนำ สสวท. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

   
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)