ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
             

             ทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน สังเกตได้จากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มาใช้ในสำนักงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์
อำนวยความสะดวกที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลได้แพร่ไปทั่วทุกแห่ง
              เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ และการขยายตัว
ของบริษัทมีผลต่อการให้บริการขององค์การและหน่วยงาน และมีผลต่อการประกอบกิจ
ในแต่ละวัน

              เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่งเกิดขึ้น และเริ่มเมื่อไม่นานมานี้เอง เมื่อราว พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลายนัก จะมีเพียงการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสาร และเริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล งานด้านสารสนเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นงานภายในสำนักงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยี มาช่วยงานเท่าใดนัก

              เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศมากขึ้น เช่น
เครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องโทรสาร และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็ปรับเปลี่ยนมาสู่งานด้านสารสนเทศมากขึ้น งานด้านสารสนเทศมีแนวโน้มขยายตัวที่ค่อนข้างสดใส เพราะเทคโนโลยีด้านนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาค้นคว้าวิจัย ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
               ในภาวะสังคมปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นตัวชี้บอกว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากวงการศึกษาสนใจให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์งานต่างๆ มากขึ้น การบริหารธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กรด้วยการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ

 ไอทีกับชีวิตยุคดิจิตอล
              ด้วยความก้าวหน้าของไอทีและระบบการสื่อสารที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเกิดของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้การดำเนินชีวิตของคน เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดได้แก่ การส่งจดหมายที่ปัจจุบันมีการส่งในรูปแบบ Electronic mail อย่างแพร่หลาย ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการส่งจดหมายแบบเดิมแล้ว ยังมีความรวดเร็วมากกว่าด้วย ทำให้เราสามารถติดต่อกับผู้รับได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงปัจจุบันด้วยความสามารถของระบบ GPRS ที่ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ เราจึงสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง Electronic mail ไปถึงผู้รับได้เช่นกัน
              ชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่ามีที่อยู่อาศัยหลายโครงการในปัจจุบัน ที่นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบบ้านอัจฉริยะ โดยทุกอย่างจะถูกควบคุม ผ่านมือถือ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว นอกจากนี้เรายังสามารถติดกล้องวงจรปิด ให้ถ่ายภาพส่งทุกนาที หรือให้ถ่ายเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องเท่านั้น ชีวิตภายนอกบ้านก็สามารถพบเห็นการประยุกต์ใช้ไอทีได้อีกเช่นกัน ดังเช่น โครงการนำระบบจราจรอัจฉริยะเข้ามาใช้บริหารระบบการจราจร และขนส่งภายในกรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
              นั่นเป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากการใช้ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง จึงหวังว่าท่านหลายคนคงปรับตัวและสนุกสนาน ไปกับชีวิตในโลกดิจิตอลนี้

15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี


 

ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)