แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. ต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อมูล 2. ข้อใดคือเทคโนโลยี
ก. เกรดเฉลี่ยของนักเรียน ก. คอมพิวเตอร์
ข. จำนวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ข. โทรทัศน
ค. คะแนนของนักเรียนโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ค. การนำสารซิลิกอนจากทรายมาทำเป็นไอซี
ง. จำนวนนักเรียนแยกตามหมู่บ้าน ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ก. ส่งภาพถ่ายไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว
ข. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ข. การเตือนภัยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค. การฝากถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ค. การทำธุรกิจผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ ง. ถูกทุกข้อ
5. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษาคือข้อใด 6. ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. จัดทำสื่อการเรียนการสอน ก.  สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพ
ข. จัดตารางสอน ข. ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
ค. คำนวณคะแนนสอบ ค. ประชาชนรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
ง. ถูกทุกข้อ ง.  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
ก.  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก. การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
ข. เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย ข. การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ค. เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน ค. การสั่งซื้อสิ้นค้าจากบ้าน
ง.  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ ง. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
9. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน 10. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด
ก. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก. บุคลากร
ข. ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน ข. ซอฟต์แวร์
ค. ระบบการเรียนการสอนทางไกล ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ง. ข้อ ก. และ ค. ง. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์