ใบงานที่ 1
             

                หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโยลีสารสนเทศ
   คำชี้แจง   หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำใบงานสรุปส่งครูผู้สอน

1. คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคใด อย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าประเทศไทยควรดำเนินการอย่างไรเพื่อลดการสูญเสียเงินตราที่ใช้จ่ายกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. กิจวัตรประจำวันของนักเรียนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง
(บอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ทำให้ระบบสารสนเทศประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5. การประมวลผลแบบกลุ่มและแบบเชื่อมตรงต่างกันอย่างไร
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. จงบอกความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. การจัดการสารสนเทศแบ่งได้กี่ระดับ แต่ละระดับมีอะไรบ้าง มีขอบข่ายและความสัมพันธ์กันอย่างไร
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. ให้นักเรียนเขียนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนของนักเรียนในโรงเรียน
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ที่มา
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)