ใบงานที่ 2
             


คำชี้แจง   ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน  โดยนำเฉพาะตัวอักษรด้านซ้ายมือ (ก-จ) มาใส่ลงในช่องว่างท้ายข้อความ
ในแต่ละข้อด้านขวามือ ทั้ง 18 ข้อ โดยพิมพ์คำตอบส่งทาง E-mail ของครู ชื่อเรื่อง(Subject) ให้พิมพ์คำว่า ส่งงาน ตามด้วยห้อง
เช่น ส่งงาน ม.4/1 ตัวอย่างการพิมพ์คำตอบ เช่น    ข้อ 1 ตอบ ก , ข้อ 2 ตอบ ข เป็นต้น คำตอบสามารถตอบซ้ำกันได้  (E-mail Address ของครูด้านล่าง)

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ รายการ
 


 

  ก)  ฮาร์ดแวร์

 

 

   ข)  ซอฟต์แวร์

 

 

 

   ค)  ข้อมูล

 

 

   ง)  บุคลากร

 

 

   จ)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

 

ข้อ1. เครื่องพิมพ์                  
           
ข้อ2
. นักวิเคราะห์ระบบ       
       
ข้อ3
. ซีพียู                                                     
ข้อ4
.
นิกซ์                     

ข้อ5. เครื่องขับซีดีรอม         

ข้อ6. โปรแกรมตารางทำงาน         
 

ข้อ7. เครื่องขับแผ่นบันทึก        
       
ข้อ8
. วินโดวส์                               
 
ข้อ9. การทำสำเนาข้อมูล       
 

ข้อ10. โปรแกรมประมวลคำ    
 

ข้อ11. แผงแป้นอักขระ          
 

ข้อ12. วิศวกรออกแบบคอมพิวเตอร์   

ข้อ13. จอภาพ                        
 

ข้อ14. การบันทึกข้อมูล                        
 

ข้อ15. ลำโพง                         
 

ข้อ16. ความถูกต้องของข้อมูล   
 

ข้อ17. เม้าส์                                         
 

ข้อ18. ความเป็นมาตรฐานของข้อมูล 

.


nluksamol@hotmail.com

   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)