สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1

         เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

   
   

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 สาระการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 (คอมพิวเตอร์)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1                            จำนวน 1 หน่วยกิต                                เวลา 40 ชั่วโมง

                รู้ เข้าใจ หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการทางภาษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด
                 มีสมาธิในการทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และการสื่อสารสารสนเทศ
                 นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฎิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 (คอมพิวเตอร์) ง 41102

                      1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      2. อธิบายความหมาย ประโยชน์ ประเภทของข้อมูลตลอดจนการรวบรวม จัดเก็บ และรักษาข้อมูล
และหลักการนำเสนอข้อมูล
                      3. มีวามรู้ความเข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
                      4. มีความรู้ความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                      5. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
                      6. มีทักษะในการพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                      7. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ


หน่วยการเรียนรู้
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วย เวลา 40 ชั่วโมง

หน่วย
การเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
          1  เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลก
6. ระบบสารสนเทศ
7.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
8.ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

         
4
          2  ข้อมูลและสารสนเทศ

1.ข้อมูลและสารสนเทศ
2.กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
3.รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
4. การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
5. การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
6. ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
7. ระบบฐานข้อมูล

         
4
          3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 1. ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์
2. ชนิดของคอมพิวเตอร์
3.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
4.จากอดีตสู่ปัจจุบัน
         
2
          4  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. หน่วยรับเข้า
3. หน่วยประมวลลกลาง
4. หน่วยความจำหลัก
5. หน่วยความจำรอง
6.หน่วยส่งออก
          2
          5  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2. การสื่อสารข้อมูล
3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. โพรโทคอล
6.รูปร่างเครือข่าย
7.อุปกรณ์เครือข่าย
         
4
          6  ซอฟต์แวร์ 1. ความหมายของซอฟต์แวร์
2. ซอฟต์แวร์ระบบ
3..ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4. การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างงาน เช่น
            * โปรแกรมประมวลคำ
            * โปรแกรมตารางทำงาน
            * โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
            * โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
            * โปรแกรมจัดการด้านกราฟฟิก
            * โปรแกรมติดต่อสื่อสาร
         
4
          7  หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ 1. หลักการและวิธีแก้ปัญหา
2. การจำลองความคิด
3. การเขียนโปรแกรม
4. การโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ
5. การโปรแกรมแบบจิตภาพ
        
6
          8  เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1. สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์
2. พัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อสาร
3. การพัฒนาอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป
4. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ระบบความปลอกภัยของข้อมูล
6. พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
        
4
9
การสร้างงานอย่างสร้างสรรค์
1.การสร้างงานด้วยโปรแกรม Dreamwaever
10