รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
             

                    คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์และหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสองแต่ละหลักเรียกว่าบิต (binary digit : bit) และเมื่อนำตัวเลขหลาย ๆ บิตมาเรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน   ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐาน รหัสตัวเลขในระบบ เลขฐานสอง สำหรับแทนสัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่มคือ

                 1)   รหัสแอสกี
                       รหัสแอสกี (ASCII)   เป็นเป็นรหัสที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange  เป็นรหัส 8 บิต ใช้แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว นิยม ใช้กันแพร่หลายกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปและระบบสื่อสารข้อมูล

               
                  บิตที่                  7                       6                     5                     4                    3                       2                     1                        0

                                        โครงสร้างของรหัสแอสกี มีดังนี้
                                        บิตที่ 4 - 7                                       ประเภทของตัวอักขระ
                                        0010                                                เครื่องหมายต่าง ๆ
                                        0011                                                ตัวเลขและเครื่องหมายต่าง ๆ
                                        0100                                                A - O
                                        0101                                                P - Z และเครื่องหมายต่าง ๆ
                                        0110                                                a - o
                                        0111                                                 p - z และเครื่องหมายต่าง ๆ
                                        บิตที่ 0 ถึง 3 เป็นรหัสแทนอักขระแต่ละตัวในกลุ่ม

           ตัวอย่าง   รหัสแทนข้อมูลแบบ ASCII

บิตที่ 7 6 5 4 3 2 1 0  
  0 0 1 1 0 1 1 1 แทน 7
  0 1 0 0 0 1 1 1 แทน G
  0 1 1 0 0 1 1 1 แทน g
  0 1 0 0 1 0 1 0 แทน J
  0 0 1 0 1 0 1 1 แทน +

                      จากหลักการของระบบเลขฐานสอง แต่ละบิตสามารแทนค่าได้ 2 แบบ คือ เลข 0 หรือเลข 1 ถ้าเราเขียนเลขฐานสอง เรียงกัน 2 บิต ในการแทนอักขระ เราจะมีรูปแบบในการแทนอักขระได้ 2 หรือ 4 รุปแบบคือ 00 ,01 ,10 ,11 ดังนั้นในการใช้รหัสแอสกีซึ่งมี 8 บิต ในการแทนอักขระแล้ว เราจะมีรูปแบบที่ใช้แทนถึง 28 หรือ 256 รูปแบบ ซึ่งเมื่อใช้แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีเหลืออยู่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกัน

              ตัวอย่าง  การแทนข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

A
0100 0001
X
0101 1000
B
0100 0010
Y
0101 1001
C
0100 0011
Z
0101 1010
D
0100 0100
0
0011 0000
E
0100 0101
1
0011 0001
F
0100 0110
2
0011 0010
G
0100 0111
3
0011 0011
H
0100 1000
4
0011 0100
I
0100 1001
5
0011 0101
J
0100 1010
6
0011 0110
K
0100 1011
7
0011 0111
L
0100 1100
8
0011 1000
M
0100 1101
9
0011 1001
N
0100 1110
.
0010 1110
O
0100 1111
(
0010 1000
P
0101 0000
+
0010 1011
Q
0101 0001
$
0010 0100
R
0101 0010
*
0010 1010
S
0101 0011
)
0010 1001
T
0101 0100
-
0010 1101
U
0101 0101
/
0010 1111
V
0101 0110
'
0010 1100
W
0101 0111
=
0010 1101

ตารางรหัสแอสกี
(ASCII - American Standard Code for Information Interchange)


                    2)     รหัสเอ็บซีดิก
                            รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) เป็นคำย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาและใช้งาน โดยบริษัทไอบีเอ็ม เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของไอบีเอ็มยังคงใช้รหัสนี้ การกำหนดรหัสจะใช้ 8 บิต หรือ 1 ไบต์ ต่อหนึ่งอักขระ เหมือนกับรหัสแอสกี แต่รูปแบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน

               
                     บิตที่               0                     1                       2                    3                      4                       5                    6                       7                    

                       โครงสร้างรหัสเอ็บซีดิก มีดังนี้
                                                 บิตที่                    รหัส                               ประเภทของตัวอักขระ
                                                 0 - 1                      01                                    สัญลักษณ์ต่าง ๆ
                                                                              10                                     ตัวหนังสือภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ตัวเล็ก
                                                                              11                                     ตัวหนังสือภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ตัวใหญ่และตัวเลข
                                                 2 - 3
                                                                             00                                       A - I
                                                                             01                                      J - R
                                                                             10                                      S - Z
                                                                             11                                      ตัวเลข
                                                 4 - 7                   รหัสแทนอักขระแต่ละตัวในกลุ่ม


                   ตัวอย่าง   รหัสแทนข้อมูลแบบเอ็บซีดิก

บิตที่
0
1
2
3
4
5
6
7
อักขระที่แทน
 
1
1
1
1
0
1
1
1
แทน 7
1
1
0
0
0
1
1
1
แทน G
1
0
0
0
0
1
1
1
แทน g
1
1
0
1
0
0
0
1
แทน J
0
1
0
0
1
1
1
1
แทน +

                   3)   รหัสยูนิโค้ด
                            รหัสยูนิโค้ด (Unicode) เป็นรหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่าง ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง 16 บิต ในการแทนตัวอักษร เนื่องจากที่มาของการคิดค้นรหัสชนิดนี้ คือ เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลายประเทศและมีการสร้างแบบตัวอักษร (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่เรียกว่าภาษารูปภาพ ซึ่งมีตัวอักษรเป็นหมื่นตัว หากใช้รหัสที่เป็นเลขฐานสอง 8 บิต เราสามารถแทนรูปแบบตัวอักษรได้เพียง 256 รูปแบบซึ่งไม่สามารถแทนตัวอักษรได้ครบ จึงสร้างรหัสใหม่ขึ้นมาที่สามารถ แทนตัวอักขระได้ถึง 65,536 ตัว ซึ่งมากพอและสามารถแทนสัญลักษณ์กราฟิกและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.piacec.moe.go.th
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท

   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)