แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. ข้อใดเป็นขัอมูลปฐมภูมิ 2. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
1. ผลการเรียนของนักเรียนจากทะเบียนของโรงเรียน 1. ชื่อนักเรียน
2. ข้อมูลนักเรียนจากทะเบียนบ้าน 2. รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้
3. ใบไม้ที่นักเรียนไปเก็บรวบรวมมาจากสถานที่ต่าง ๆ 3. ราคาสินค้า
4. สถิติคนไข้ที่ได้จากโรงพยาบาล 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทสารสนเทศที่แบ่งออกตามความต้องการ 4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
1. สารสนเทศทั่วไป 1. ผู้จัดการ
2. สารสนเทศประจำ 2. การทำรายงาน
3. สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย 3. ผลการเรียนนักเรียน
4. สารสนเทศที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ 4. 1-3 เป็นส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
5. ข้อใดถูกต้อง 6. ข้อใดถูกต้อง
1. การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
2. การจัดเก็บข้อมูล เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. การสำรวจ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
3. ซอฟต์แวร์ เป็นชุดคำสั่งที่ให้บุคลากรปฏิบัติงาน 3. สถิติผลการเรียน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
4. พนักงานขาย เป็นบุคลากรในระบบสารสนเทศ 4. การจดบันทึก เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง 8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ
1. การจองตั๋วชมภาพยนต์ เป็นการประมวลผลแบบเชื่อมตรง 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม 2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. การคำนวณคิดผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้น เป็นการประมลผลแบบกลุ่ม 3. การจัดเรียงข้อมูล
4. โพล(poll) เป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม 4. การทำรายงาน
9. การทำสำเนา การสื่อสารข้อมูล เป็นขั้นตอนของข้อใด 10. ข้อใดถูกต้อง
1. การจัดการสารสนเทศ 1. ตัวเลขฐานสอง 8 บิต แทนตัวอักษร 1 ตัว
2. การประมวลผล 2. 8 ไบต์ เท่ากับ 1 บิต
3. ส่วนประกอบของสารสนเทศ 3. 1 บิต แทนอักษร 1 ตัว
4. ระบบสารสนเทศ 4. 1 ไบต์ แทน อักษร 1 ตัว