แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. ข้อใดเป็นขัอมูลปฐมภูมิ 2. ข้อใดคือลักษณะของข้อมูล
1. ผลการเรียนของนักเรียนจากทะเบียนของโรงเรียน 1. ตัวอักษร
2. ข้อมูลนักเรียนจากทะเบียนบ้าน 2. ข้อความ
3. ใบไม้ที่นักเรียนไปเก็บรวบรวมมาจากสถานที่ต่าง ๆ 3. วีดิทัศน์
4. สถิติคนไข้ที่ได้จากโรงพยาบาล 4. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูล 4. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลทั้งหมด
1. ข้อเท็จจริงในรูปแบบเสียง 1. รูปภาพดารา กระเป๋า เทปเพลง
2. ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวอักษร์ 2. เกรดเฉลี่ย นามบัตร แผ่นซีดีเพลง
3. ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปภาพ/สัญลักษณ์ 3. กระดาษสี ป้ายโฆษณา รายชื่อนักเรียน
4. ถูกทุกข้อ 4. หนังสือการ์ตูน เครื่องคอมพิวเตอร์ รายชื่อนักเรียน
5. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของข้อมูล 6. ข้อใดถูกต้อง
1. เขตข้อมูล 1. การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
2. ฐานข้อมูล 2. การสำรวจ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
3. แฟ้มข้อมูล 3. สถิติผลการเรียน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
4. หน่วยข้อมูล 4. การจดบันทึก เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง 8. รหัสแอสกีและเอบซีดิกเหมือนกันอย่างไร
1. การจองตั๋วชมภาพยนต์ เป็นการประมวลผลแบบเชื่อมตรง 1. ใช้ได้กับรหัส Unicode
2. การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม 2. ใช้เป็นรหัสแทนข้อมูลได้ 65,536 แบบ
3. การคำนวณคิดผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้น เป็นการประมลผลแบบกลุ่ม 3. การแทนข้อมูลหนึ่งตัวเท่ากับ16 บิตเรียงกัน
4. โพล(poll) เป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม 4. ช้เลขฐานสองจำนวน 8 หลัก แทนข้อมูลหนึ่งตัว
9. การทำสำเนา การสื่อสารข้อมูล เป็นขั้นตอนของข้อใด 10. ข้อใดถูกต้อง
1. การจัดการสารสนเทศ 1. ตัวเลขฐานสอง 8 บิต แทนตัวอักษร 1 ตัว
2. การประมวลผล 2. 8 ไบต์ เท่ากับ 1 บิต
3. ส่วนประกอบของสารสนเทศ 3. 1 บิต แทนอักษร 1 ตัว
4. ระบบสารสนเทศ 4. 1 ไบต์ แทน อักษร 1 ตัว