แบบทดสอบจับคู่
          คำชี้แจง
ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง โดยอ่านคำถามด้านซ้ายมือแล้วเลือกคำตอบด้านขวามือ ถ้าคิดว่าข้อใดถูกต้องให้คลิ๊กในปุ่มตรงตาม หมายเลขใต้คำถามในแต่ละข้อ ทั้ง 10 ข้อ คำตอบสามารถตอบซ้ำกันได้ ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที
คำถาม
ข้อ 1. ข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูป ภาพ เสียง
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ข้อมูลปฐมภูมิ

2. ข้อมูลทุติยภูมิ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. ข้อมูล

6. สารสนเทศ

7. แฟ้มข้อมูล

8. ซอฟต์แวร์

9. รหัสแทนข้อมูล

10. การคำนวณ

ข้อ 2. การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเรียน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 3. ข้อมูลที่ผ่านการประเมิน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 4. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 5. ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบสารสนเทศ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 6. ปริมาณการส่งข้าวออกจำหน่ายต่างประเทศ แต่ละปีที่ไป ขอคัดลอกจากกระทรวงพานิชย์
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 7. ส่วนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนแต่ละคน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 8. การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 9. การเก็บข้อมูลออกเป็นเรื่องไว้ในแฟ้ม
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ข้อ 10. การใช้ตัวเลขฐานสองแทนอัขระ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.