กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 5
เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย

         1) จุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียนสามารถ (เวลา 4 ชั่วโมง)
                            1. บอกความหมายและหลักการของการสื่อสารข้อมูล
                            2. อธิบายส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                            3. อธิบายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                            4. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

       2) สื่อ - อุปกรณ์
                            1. สื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 5 บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
                            2. ใบงานที่ 1 ถาม - ตอบ (กระบวนการสร้างความตระหนัก)
                            3. ใบงานที่ 2 ทำรายงาน (กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

        3) ขั้นตอนดำเนินการ
            คาบที่ 1-2

                            1. บอกจุดประสงค์และวิธีการของกิจกรรมที่ 5
                            2. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการซักถามนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และนิยามศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  
                            3. นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากสื่อประกอบการเรียนรู้บทเรียนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย และทำใบงานที่ 1  
                           4. สุ่มนักเรียนตามเลขที่ตอบคำถามตามใบงานที่ 1
                           5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน โดยให้นักเรียนที่มีความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหัวหน้ากลุ่ม    เพื่อที่จะได้เป็นพี่เลี้ยง ในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเพื่อนสอนเพื่อน ในขณะที่ครูอธิบายจะมีนักเรียนคอยช่วยแนะนำเพิ่มเติม
                            6. ครูกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ โดยมีพี่เลี้ยงช่วยกันอธิบายวิธีการทำงาน ดังนี้
                                6.1 ให้นักเรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิก E-mail เว็บไซด์อะไรก็ได้ ให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวม E-mail Address ของสมาชิกในกลุ่มส่งครู
                                6.2 ให้นักเรียนค้นหาชื่อเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการศึกษา และการบันเทิง มาอย่างละ 5 ชื่อ
                            7. สุ่มนักเรียนตอบคำถามในข้อ 1 และ  2 เป็นการทบทวนบทเรียน

              คาบที่ 3-4
             ขั้นตอนการดำเนินงาน

                           1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม อาจจะใช้กลุ่มเดิมก็ได้ ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มทำรายงานบนโปรแกรม Powerpoint ตามหัวข้อเรื่องที่จับฉลากได้ เพื่อทำรายงานและนำเสนอด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พ้อยต์ ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซด์อื่น ๆบนอินเทอร์เน็ต ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้   
                                                         1. ความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
                                                         2. ชนิดของเครือข่าย
                                                         3. รูปแบบการต่อเชื่อมเครือข่ายและอุปกรณ์
                                                         4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
                            2. หัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำตามหัวข้อที่กำหนดให้ทุกคน สำหรับหัวหน้ากลุ่มจะต้องรวบรวมงานของสมาชิก นำมาต่อให้เป็นไฟล์เดียว เพื่อส่งครู
                            3. ครูสาธิตการใช้โปรแกรมเพาเวอร์พ้อยต์ และให้นักเรียนปฏิบัติตามในการทำสไลด์แต่ละหน้า
                            4. นักเรียนซักถามให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ เมื่อมีปัญหาการใช้โปรแกรมเพาเวอร์พ้อยต์
                            5. นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ทำรายงานด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พ้อยต์ ตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้

        4) การวัดและประเมินผล
                           1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
                           2. แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้น
                           3. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
                           4. ตรวจผลงานเพาเวอร์พ้อยต์

          5) แหล่งเรียนรู้
                           1. เว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
                           2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ ของ สสวท.