หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

 
      บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
      การสื่อสารข้อมูล
      สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
      เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      โพรโทคอล
      รูปร่างเครือข่าย
      อุปกรณ์เครือข่าย
     สรุประบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.nectec.ac.th

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.กิตติศักดิ์ กองหนูเพ็ชร์ อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร อ.จุฑาพร เรื่องฤทธิ์
นางวิไลวรรณ  พ่วงลาภ วิทยากรแกนนำ สสวท. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)