แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.ระบบเครือข่ายปัจจุบันนิยมใช้แบบใด
1. ใช้ทรัพยากรด้าน Hardware และ Software ร่วมกัน 1. แบบเครื่องลูกข่ายแม่ข่าย (Client/Server)
2. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม 2. แบบเครื่องต่อเครื่อง (Peer-to-Peer)
3. ใช้งบประมาณต่ำในการวางระบบใช้ข้อมูลร่วมกัน 3. รวมศูนย์กลาง (Controllized Network)
4. รักษาความปลอดภัยได้
4. แบบไร้สาย (Wireless Network)
3.เครื่องทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้าด้วยจะคุยกันได้ต้องอาศัยสิ่งใด 4. Bluetooth ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายข้อใด
1.IP Address 1. ใช้สายคู่ตีเกลียว (Twisted-Pair Cable)
2. Network Potocol 2. ใช้สายคู่ตีเกลียวไม่มีชิลด์(Unshielded Twisted-Pair:UTP)
3. MAC Address
3. ใช้สายใยแก้วนำแสง(Fibre Optic)
4. Domain Name 4. ไม่ใช้สาย (Wireless LAN)
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครือข่ายใยแก้วนำแสง 6. อุปกรณ์ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณในเครือข่าย
1. ส่งข้อมูลปริมาณ ความเร็วสูง 1. Router
2. ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2. Firewall
3. ราคาแพง ใช้ช่างชำนาญการติดตั้ง 3. Switching
4. ดูแลรักษาหลังติดตั้งยากเพราะเดินนอกอาคาร 4. Gateway
7. ระบบเครือข่ายปัจจุบันนิยมใช้แบบใด 8. องค์ประกอบหลักของเครือข่ายแบบ LAN ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อถึงกันได้คือ
1. แบบเครื่องลูกข่ายแม่ข่าย (Client/Server) 1. 1. HUB,LAN CARD , CABLE NETWORK , NETWORK OPERATING SYSTEM
2. แบบเครื่องต่อเครื่อง (Peer-to-Peer) 2. HUB, MODEM, LANCARD, CABLE
3. รวมศูนย์กลาง (Controllized Network) 3. MODEM, HUB LAN CARD, CABLE
4. แบบไร้สาย (Wireless Network) 4. MODEM, TELEPHONE LINE, NETWORK OPERATING SYSTEM
9. อินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในเครือข่ายประเภทใด 10. ข้อใดเป็นการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
1. LAN 1. มีรหัสผ่าน
2. MAN 2. มีบัญชีผู้ใช้
3. WAN 3. ไม่ให้นักเรียนใช้เครื่องในวงคร
4. WWW 4. ถูกทุกข้อ