กิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์

             


           1)   จุดประสงค์ 
     
                    1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ได้
                    2. อธิบายความสำคัญของซอฟต์แวร์ต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้
                    3. บอกชนิดของซอฟต์แวร์์ได้
                    4. ปฎิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลและจัดทำสารสนเทศได้

           2)   สื่อ-อุปกรณ์
                    1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
                    2. สื่อการเรียนรู้บนเว็บ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์
                    3. ใบงานที่ 1
                    4. ใบงานที่ 2

           3)    ขั้นตอนการดำเนินการ
                   1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
                   2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน (มีนักเรียนที่เก่งและอ่อนอยู่ร่วมกัน) ศึกษาความหมายของซอฟต์แวร์  ในสื่อบทเรียนบนเว็บหน่วยที่ 6 ซอฟต์แวร์
                   3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากเลือกประเภทของซอฟต์แวร์ ดังนี้
                                      1) ซอฟต์แวร์ระบบ
                                      2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์
     
                                3) ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
                                      4) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
                                      5) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
                                      6) ซอฟต์แวร์นำเสนอ
                                      7) ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิก
                                      8) ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร
                   4. แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มจับสลากได้ เช่น ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย การนำไปใช้ อภิปราย และสรุปข้อมูล แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
                   5. ผู้สอนสุ่มกลุ่มนักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายและสรุปการศึกษาค้นคว้า
                   6. นักเรียนแต่ละคนสรุปข้อมูลของซอฟต์แวร์เป็นตาราง

                   7. เสร็จแล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย พูดคุย ซักถามถึงเรื่องที่ได้ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ ตามหัวข้อที่จับฉลากได้  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นมติของกลุ่มโดยให้สรุปเป็นสาระสำคัญ เขียนลงในใบงานที่ 1 ส่งครู
                   8. ครูซักถามนักเรียนและสรุปเพิ่มเติม
                   9. นักเรียนทำใบงานที่ 2 ถาม-ตอบ
                   10. ทดสอบเก็บคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนส่งครู

         4)    ขั้นประเมินกิจกรรม
                    1. ตรวจใบงานและการนำเสนอ
                    2. ตรวจแบบทดสอบ
                    3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

         5)    แหล่งเรียนรู้
                    1. www.shcool.net.th
                    2. หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน

                    3. เว็บไซต์ต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย