สรุปซอฟต์แวร์
             


 ซอฟต์แวร์ คือชุดของคำสั่งที่ใช้สั่งงานหรือควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นประเภทที่สำคัญได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating Software :OS) และซอฟต์แวร์ภาษา (Language Software) ตัวอย่างของ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ DOS, Windows'95, UNIX, Network Operating Software:NOS ซอฟต์แวร์ภาษา แบ่งเป็นภาษาระดับต่ำ (Low level Language) ได้แก่ภาษาเครื่อง(Machine Language)และภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) ภาษาระดับสูงได้แก่ COBOL, BASIC, Pascal, C, C++ ภาษาประเภท Visual ได้แก่ Visual BASIC, Visual Foxpro, Delphi เป็นต้น

นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์แล้ว การใช้งานคอมพิวเตอร์ยังจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ อีก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software) เป็นซอฟต์แวร์สร้างสำเร็จจากบริษัทผู้ชำนาญงานแต่ละด้าน นำมาใช้กับองค์กรได้ทั่วไป แบ่งเป็น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ(Word Processing), ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ(Spread Sheet), ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน (Presentation Software), ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์จัดการภาพ(Graphic Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน(Application Software) ซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง (Entertainment Software) ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารระยะไกล (Telecommunication Software) ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility Software) เป็นต้น


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)