ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟฟิก
             

ซอฟต์แวร์กราฟิก (graphic software) ซอฟต์แวร์ กราฟิกเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง ออกแบบ วาดหรือจัดแต่ง เอกสารหรือรูปภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถสร้างงานได้รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ง่ายต่อการนำไปใช้ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์กราฟิกจำนวนมากเช่น เพนต์ โฟโตชอป เป็นต้น ภาพ ปรแกรมเพนต์

ภาพ โปรแกรมโฟโต้ชอป


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.thaigoodview.com/library/ipst/roomnet/roomnet46/IT46_5/index.html-page512.htm
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)