ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร
             

ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล ( data communication and discovery software) ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งให้ทั้งความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารเชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โอนย้ายแฟ้มข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร นอกจากนี้ยังใช้ในการเชื่อมเข้าหาระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้

 ภาพ  โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เอาท์ลุก


  ภาพ โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เนสเคป


         โปรแกรมบราวเซอร์เป็น โปรแกรมที่อ่านเอกสารจากเว็บเพจมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมบราวเซอร์ทำงานโดยใช้ โปรโตคอลพิเศษที่เรียกว่า เอชทีที พี (HyperText Transfer Protocol : HTTP) ในการติดต่อขอข้อมูลจากตัวบริการ เว็บ (web server) และแสดงข้อมูลตามรูปแบบของรหัสของภาษาเอชทีเอ็ม แอล (HyperText Markup Language : HTML)  
         ปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารมีเป็นจำนวนมาก ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูลจะช่วยให้สามารถค้นหา ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เราสามารถ ค้นหาข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กพอลเลอร์ เนส เคป และโอเปร่า Mozilla Firefox เป็นต้น

                                           ภาพ โปรแกรมบราวเซอร์เนสเคป


   ภาพ โปรแกรมบราวเซอร์ไมโครซอฟต์เอ็กพอลเลอร์


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/
http://www.thaigoodview.com/library/ipst/roomnet/roomnet46/IT46_5/index.html-page512.htm
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)