แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ ตรวจ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนให้ทราบทันที (ข้อละ 1 คะแนน)1. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ 2.ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำงานของซอฟต์แวร์
1.WordPad และ Calculator 1.เลขานุการใช้เครื่องแอลซีดีนำเสนอรายงาน
2. Disk Cleanup และ Excel 2. นักเรียนใช้โปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์
3. WinZip และ Lotus 1-2-3 3. พนักงานบัญชีใช้โปแกรมคำนวณภาษีในคอมพิวเตอร์
4. Sound Recorder และ FoxPro
4. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
3. ซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกันอย่างไร 4. ข้อใดคือความหมายของ ซอฟต์แวร์
1. มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน 1. คำสั่งจากวงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าเทียมกัน 2.การป้อนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมนุษย์
3. มีระบบปฏิบัติการเป็นสื่อกลางการทำงาน
3.โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
4. มีหน่วยความจำเพียงพอในการจัดเก็บข้อมูล 4. โปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านบันเทิง
5. ข้อใดคือการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์ 6. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
1.พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพ 1. กราฟ
2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูง 2. แผนผัง
3.ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ภาพเคลื่อนไหว
4. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ 4. ตารางคำนวณกำไร-ขาดทุน
7. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาขึ้นเพื่ออะไร 8. โปรแกรม Microsoft Excel และ Quattro Pro จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
1. เพื่อตอบสนองความต้องการ 1.โปรแกรมประมวลผลคำ
2. เพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วขึ้น 2. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
3. เพื่อความต้องการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง 3. โปรแกรมด้านการคำนวณ
4. ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 4. โปรแกรมการจัดการด้านฐานข้อมูล
9. โปรแกรมที่ใช้จัดพิมพ์รายงานเป็นโปรแกรมประเภทใด 10. โปรแกรมใดใช้ในการนำเสนอข้อมูล
1. โปรแกรมกราฟิก 1. Microsoft Word
2. โปรแกรมประมวลผลคำ 2. Microsoft Excel
3. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 3. Microsoft Access
4. โปรแกรมการจัดการด้านฐานข้อมูล 4. Microsoft PowerPoint