ใบงานที่ 1
             

.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 


1. จงบอกความหมายของซอฟต์แวร์..........................................................

2. อธิบายประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ประมวลคำนอกเหนือจากที่กล่าวในบทเรียน มา 3 ข้อ......................................

3. ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่อะไร....................................

4. จงอธิบายลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง................................................................

5. จงบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล.........................................................................

6.ตัวแปรภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง....................................................

 


หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

 

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)