แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบจำลองให้เห็นแนวทางในการทำบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อใช้ในการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานต่อไปค่ะ
วิธีการทำแบบทดสอบ : ให้ท่านคลิก    หน้าคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด

1. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง ข้อมูลเป็นสารสนเทศ เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษาและเผยแพร่


2. "ข้อมูลข่าวสาร ความรุ้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียงหรือประมวลผลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ 
จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ " จากข้อความนี้ ข้อใดถูกต้อง ข้อมูล สารสนเทศ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Mutimedia) คือ?
เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการแบ่งอำนาจคือการมอบอำนาจบางส่วนให้แก่องค์กร 
เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์และเสียงเข้าด้วยกัน     

4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณ์สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทันที
ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น
เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง
เป็นที่นิยมในการลงทะเบียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำการลงทะเบียนเอง

6. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักในการบริหารข้อมูล
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้อง
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้
ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะต้องมีการจัดแบ่งเป็นส่วนหรือสร้างเป็นตาราง

7.ข้อใดคือขั้นตอนการประมวลผล
นักสถิติของหน่วยงานแห่งหนึ่งทำการแจกแจงข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
พนักงานไฟฟ้าทำการจนตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่สำคัญจากต่างประเทศออกทางโทรทัศน์

8. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เรียกว่าอย่างไร
การแสดงผล
การประมวลผล
การสื่อสารและเครือข่าย
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

9.ข้อใดไม่ใช่แฟ้มข้อมูลหลัก
แฟ้มข้อมูลลูกค้า
 แฟ้มข้อมูลสินค้า
แฟ้มข้อมูลบัญชี
แฟ้มข้อมูลรายขายประจำวัน

10. ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม
 การจัดรายการวิทยุ
การโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
การถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอล
การสำรวจข้อมูลผลการเลือกตั้ง

11. รหัสแอสกีและเอบซีดิกเหมือนกันอย่างไร
ใช้ได้กับรหัส Unicode
ใช้เป็นรหัสแทนข้อมูลได้ 65,536 แบบ
การแทนข้อมูลหนึ่งตัวเท่ากับ 16 บิตเรียงกัน
ใช้เลขฐานสองจำนวน 8 หลัก แทนข้อมูลหนึ่งตัว

12. ระบบเลขฐานสิบที่มีค่าสูงสุด เขียนแทนด้วยเลขใด
10
9
8
7

13. ข้อใดคือวิธีการแปลงฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
การคูณด้วย 2dv9
การคูณด้วย 10^2
การหารสั้นด้วย 2 
การหารยาวด้วย 2    

14. เครื่องคำนวณที่เก่าแก่ที่สุด และปัจจุบันยังมีอยู่คือข้อใด
เครื่องคิดเลข
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ลูกหิน/ก้อนกรวด
ลูกคิด

15. ข้อใดคือลักษณะของคอมพิวเตอร์ในยุคแรก
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
เป็นยุคของทรานซิสเตอร์
เป็นยุดของหลอดสูญญากาศ
การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องเป็นรหัสที่ง่ายต่อการใช้งาน

16. ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในยุคใด
ยุคประวัติศาสตร์
ยุคทรานซิสเตอร์
ยุควีแอลเอสไอ
ยุควงจรรวม

17.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดิจิทัลคอมพิวเตอร์
เป็นคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน
ค่าตัวเลขของการคำนวณเป็นระบบเลขฐานสิบ
เป็นเครื่องคำนวณที่ใช้หลักคำนวณแบบลูกคิด
ระบบตัวเลขที่ใช้มีเพียง 2 ตัว คือ 0 กับ 1

18. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
หน่วยรับข้อมูล - หน่วยประมวลผล - หน่วยแสดงผล
หน่วยรับข้อมูล - หน่วยความจำ - หน่วยแสดงผล
หน่วยแสดงผล - หน่วยรับข้อมูล - หน่วยความจำ
หน่วยประมวลผล- น่วยความจำ - หน่วยแสดงผล

19.ข้อใดให้คำจำกัดความของฮาร์ดแวร์ได้ดีที่สุด
หน่วยรับข้อมูล
ตัวเครื่องและอุปกรณ์รอบข้าง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
อุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ในตัวกล่องของคอมพิวเตอร์

20. หน่วยความจำแรมหมายถึงอะไร
 หน่วยความจำถาวร
หน่วยความจำชั่วคราว
หน่วยความจำขนาดใหญ่
หน่วยความจำขนาดเล็ก

21. การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ราคา
คุณภาพ
ความคุ้มค่าในการใช้งาน
ความเหมาะสมกับงานที่ใช้

22. ข้อใดไม่ใช่สัญญาณทั่วไปที่คีย์บอร์ดอินเตอร์เฟสใช้กัน
แหล่งจ่ายไฟและกราวน์
สัญญาณนาฬิกา
ข้อมูลอนุกรม
สัญญาณอะนาล็อก

23. เครื่องพิมพ์แบบใดที่จะใช้วงล้อแบบซี่แล้วเอาตัวอักษรติดไว้ที่ปลายแต่ละซี่
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
Daisy3wheel printer
เครื่องพิพม์ด็อตแมทรึกซ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์     

24. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อะไร
จัดทำข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
เก็บข้อมูล
สำรองข้อมูล

25. ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจะต้องถึงปลายทางที่ถูกต้อง
ข้อมูลจะต้องถูกต้อง
ข้อมูลต้องถึงในเวลาที่กำหนด
ข้อมูลต้องสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ

26. ข้อใดคือการส่งสัญญาณแบบ simplex
เป็นการส่งข้อมูบแบบที่สามารถส่ง และรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้
เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือ ข้อมูลถูกส่งไปในทางเดียว
เป็นการส่งข้อมูลแบบพื้นฐาน สามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลแบบใด

27.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่จะต้องคำนึงในการเลือกช่องทางที่ต้องการ
อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
ระยะทาง
ค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพของช่องทาง

28. ข้อใดคือกลุ่มของเครือข่าย lan ที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นวงที่ใหญ่ขึ้น ภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ในเมืองเดียวกัน
เครือข่ายเฉพาะที่
เครือข่ายเมือง
เครือข่ายบริเวณกว้าง
internetworking

29.ข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ทั่วโลก
โมเด็ม
 บริดจ์
ฮับ
สวิตช์

30. ข้อใดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายทุกเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยอาศัย router, gateways เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 man
wan
lan
internetworking

31. สายโคแอ็กเชียล เป็นสายสัญญาณนำข้อมูลไฟฟ้ามีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณเท่าไร
100 MHz to 50 MHz
100 MHz to 500 MHz
10 MHz to 50 MHz
10 MHz to 500 MHz

32. telnet คือ อะไร
เป็นการทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถจะทำงานหรือใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป
เป็นบริการสำหรับรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ
การให้บริการในลักษณะของกระดานข่าว
สนทนาแบบออนไลน์

33. www คือ อะไร
เป็นบริการค้นหาและแสดงข้อมูลที่ใช้วิธีการของ hypertext
เป็นบริการที่มีลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและดัชนีสำหรับค้นหาข้อมูลจำนวนมากเอาไว้
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้หาชื่อโฮสต์และชื่อ login พร้อมคำอธิบายโดยย่อของแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
เป็นบริการค้นหาข้อมูลแบบตามลำดับชั้น ซึ่งจะมีเมนูให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

34. ซอฟต์แวร์คืออะไร
โปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รอบข้าง
ตัวเครื่อง
อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล

35. โปรแกรมระบบปฏิบัติการใช้สำหรับอะไร
ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล
ใช้ในการแปลหาความหมายของคำสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ
เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไปไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ

36. ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

37.ข้อใดคือซอฟต์แวร์ระบบ
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์
ไมโครซอฟต์วินโดวส์
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

38. ข้อใดที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
ลีนุก
ไมโครซอฟต์วินโดวส์
เอ็มเอส ดอส
ไมโครซอฟต์เวิร์ด

39.ซอฟต์แวร์ใดที่ใช้ในระบบสารสนเทศระบบบุคคล
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ขายข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
ซอฟต์แวร์ขายสินค้าในระบบขายตรง
ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง

40. โปรแกรมใด ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับสร้างมัลติมีเดีย
 3D Viz
winamp
ACDSee
ImageReady