บทเรียนบนเว็บ

           บทเรียนบนเว็บ  เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะ ปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ กระบวนการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนบนเว็บนั้น  เมื่อผู้เรียนได้ใช้บทเรียนเหล่านี้จะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เกิดความรู้/ทักษะในบทเรียน มีความคงทนในการเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นการเรียนการสอนทางไกล ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World Wide Web ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย ที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตจำกัด ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมหรือแบบฝึกปฏิบัติต่าง ๆ แบบ online และ offline โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอยู่ใน WWW เป็นการเรียนการสอน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีขีดจำกัดเรื่อง ระยะทาง เวลา และสถานที่ อีกทั้งยังสนองตอบ ต่อศักยภาพและความสามารถ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี บทเรียนบนเว็บนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการศึกษาต่อเนื่อง ฝึกทบทวน (Drill and Practice) ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลาคำอธิบายรายวิชา

   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 (คอมพิวเตอร์)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ภาคเรียนที่ 1                      จำนวน 1 หน่วยกิต                      เวลา 40 ชั่วโมง

                รู้ เข้าใจ หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการทางภาษา กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้าง ความคิดรวบยอด
                 มีสมาธิในการทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และการสื่อสารสารสนเทศ
                 นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานอัตราส่วนคะแนน

อัตราส่วนคะแนน 80 : 20
วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  รหัสวิชา  ง  41102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

รายการ

คะแนนเต็ม

1. คะแนนก่อนสอบกลางภาค

25

2. คะแนนสอบกลางภาค

30

3. คะแนนหลังสอบกลางภาค

25

4. คะแนนสอบปลายภาค

20

รวม

100

1. คะแนนสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

 

2. คะแนนคุณลักษณะ

 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบทเรียนบนเว็บ
1. จัดการเรียนการสอนผ่าน website  ต่าง ๆ และ CD-ROM
2. ประเมินผลตามสภาพจริง
         -  ผลงานนักเรียน รายบุคคล จากแบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติการ คนละ 1 ชิ้นงาน
         - ศึกษาความรู้ ใบงาน ด้วยตนเองผ่าน Website ต่าง ๆ
         - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หลังจากนั้น จะทำการประมวลผลคะแนน และประเมินผลว่าอยู่ในระดับใด
         -   การนำความรู้ในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์) ไปสร้าง ชิ้นงาน โดยใช้โปรแกรม สร้างชิ้นงาน
         - แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี
         - แบบประเมินคะแนนคุณลักษณะ   ได้แก่
               กระทำความดี
               มีระเบียบวินัย
               รักษามารยาทไทย
               ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
               เพียบพร้อมประชาธิปไตย