ใบงานที่ 1

     คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (เขียนลงสมุดส่งครูในชั่วโมง)
      1.ระบบเครือข่ายคืออะไรจงอธิบาย
      2.จงบอกประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
      3.ชั้นใดของการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้ผ่านสายกลาง
      4.รูปร่างเครือข่ายที่ใช้ในการสื่อสารแบบใดที่ไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สลับสาย
      5.จงอธิบายการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน
      6.จงอธิบายหน้าที่ของโพรโทคอล
      7.จงอธิบายว่าการใช้ดาวเทียมรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟในอากาศมีข้อดีกว่าการส่งข้อมูลโดยใช้สถานีไมโครเวฟบนผิวโลกอย่างไร
      8.สายคู่บิดเกลียวชนิดใดสามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี
      9.สายโคแอกดชียลชนิดใดใช้ส่งข้อมูลแบบแอนะล็อก
     10.อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่จัดการเครือข่ายเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง