ใบงานที่ 2

     กิจกรรมฝึกทักษะ (ให้ความสำคัญการทำงานเป็นทีม)

      จากบัญชีรายชื่อนักเรียนหมายเลข 1-10 รวมกันเป็นกลุ่มที่ 1  เลขที่ 10 - 20  กลุ่มที่ 2  เลขที่ 21-30 กลุ่มที่ 3 เลขที่ 31 ขึ้นไป กลุ่มที่ 4 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ จับฉลากเลือกกิจกรรมต่อไปนี้ จัดเตรียมสื่อ ภาพ อุปกรณ์ ตัอย่างที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนอให้เกิดความชัดเจน บริหารเวลากลุ่มละ 25 นาที บริหารเอกสาร 3 หน้า นำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      1. จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย"
      2. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ถาม - ตอบ เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย