Webmaster

ชื่อ-นามสกุล
      นางลักษมน เทียมลม
ตำแหน่ง
      ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ที่อยู่ปัจจุบัน
      64 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
สถานภาพ
       สมรส
สถานที่ทำงาน
       โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
email
      nluksamol@Hotmail.com