ใบงานที่ 2
         พัฒนาการของคอมพิวเ
ตอร์

 

1.    ให้ผู้เรียนสรุปพัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

………………………………………………………………………………………………

2.    ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

ตอนที่ 1      ให้จับคู่ข้อความต่อไปนี้ โดยการนำอักษรทางด้านขวามือมาเติ

……………1.    เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก

……………2.    เครื่องคำนวณที่ใช้คำนวณตำแหน่งดวงดาวในอดีต

……………3.    เครื่องคำนวณตำแหน่งในการเดินเรือ

……………4.    เครื่องคำนวณที่มีความสามารถในการบวกลบ

……………5.   เครื่องคำนวณที่มีความสามารถในการคูณหาร

……………6.    เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ

……………7.    เครื่องที่มีหน่วยความจำและหน่วยคำนวณแต่ไม่สามารถ

                           ใช้งานได้

……………8.   บริษัทที่มีบทบาทในการผลิตคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ                           ของโลก

……………9.   บริษัทคอมพิวติง  เทบบูลาติง เรคคอสดิง

……………10. เครื่องมาร์กวัน

 

ก.      ลูกปัด

ข.      ไม้บรรทัด

ค.      ลูกคิด

ง.       เบลส ปาสคาล

จ.      เฟือง

ฉ.      หลอดสุญญากาศ

ช.      ไอบีเอ็ม

ซ.      บัตรเจาะรู

ฌ.     ศาสตราจารย์ โฮวารด  ไอเกน

ญ.     ฮอลเลอริช

ฎ.      กอดฟริด  ฟอนไลบ์นิช

ฏ.      แอนาไลติคอนเอนจิน

ฐ.      ดิฟเฟอร์เรนท์เอนจิน

ตอนที่ 2    ให้เติมคำตอบลงช่องว่างให้ถูกต้อง

  1.    การควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านแผ่นตาราง  เมื่อมีการเผาไส้หลอด  เป็นการทำงานของ………………………….

  2.    อินิแอค  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิต โดยใช้…………………………………………………

  3.    คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสูญญากาศ จะใช้อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยความจำหลัก

…………………………………………………………………………………………………

  4.    คอมพิวเตอร์ในแนวคิดของ จอร์น วอนนอยแมน  มีลักษณะอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………

 

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

  1.  การนำทรานซิสเตอร์จำนวนมาก  มาสร้างลงบนแผ่นซิลิกอนเกิดเป็นวงจรรวม  เรียกว่า

     ………………………………………………………………………………………………..

  2.  การทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุควงจรรวมมีลักษณะอย่างไร

     ……………………………………………………………………………………………….

  3.  อุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในยุควงจรรวมคือ

     ……………………………………………………………………………………………….

  4.  คอมพิวเตอร์ในยุควงจรรวม  มีขนาดเล็กลง  เรียกว่า…………………………………………

 

ตอนที่ 4   ให้นักเรียนเขียน ถูก หน้าข้อที่ถูก และเขียน ผิด หน้าข้อที่ผิด

 

………… 1. VLSI ย่อมาจาก Very Large Scale Intelligent Circuit

………… 2. VLSI เป็นการรวมวงจรรวมขนาดใหญ่ในแผ่นซิลิกอนขนาดใหญ่

………… 3. ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นหน่วยประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

………… 4. VLSI ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และแผ่นซิลิกอน

………… 5. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายในปัจจุบันแต่ไม่เป็นที่

                     นิยมใช้