กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 2
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

 มาตรฐานการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ ง 4.1

         เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

       1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              .      อธิบายความหมาย ประโยชน์ ประเภทของข้อมูล ตลอดจนการรวบรวม จัดเก็บและรักษาข้อมูล

        2) จุดประสงค์การเรียนรู้
                1. รู้และเข้าใจความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
                     2. จำแนกประเภทของข้อมูลและบอกวิธีการแสดงสารสนเทศได้
                     3. มีทักษะในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                     4. อธิบายรูปแบบของรหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
                     5. บอกขั้นตอนการจัดเก็บและการบำรุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
         
                     6. รู้และเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
                     7. มีทักษะในการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
                     8.  อธิบายระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหกได้
                     9. เห็นประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

         3) ขั้นตอนการดำเนินการ
                   1.  อธิบายจุดประสงค์และวิธีการทำกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
                   2.  นักเรียนทั้งหมดลุกขึ้นยืน เพื่อเล่นเกม พรายกระซิบ  ส่งข้อความ ครูชี้แจงกติกาให้นักเรียนเข้าใจ ดังนี้
                                    2.1  แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 แถว จัดแถวเป็นแนวตั้ง ในแต่ละแถวจะมีหัวหน้า 1 คน
                                    2.2  หัวหน้าในแต่ละแถวมารับบัตรข้อความจากครูไปถือไว้ รอฟังสัญญาณจากครู คือ ครูจะพูดคำว่า เริ่มนักเรียนในแต่ละแถวจึงจะเล่นเกมกระซิบส่งข้อความกันได้
                                    2.3  หัวหน้าแถวยื่นบัตรข้อความให้นักเรียนคนที่ 1 ในแถวของตนอ่านและจำข้อความให้ได้ทั้งหมด  ถ้าคนที่ 1 จำข้อความที่อ่านจากบัตรข้อความได้แล้ว ให้หัวหน้าแถวเก็บบัตรข้อความใส่กระเป๋าไว้ และรอฟังสัญญาณจากครูก่อน นักเรียนคนที่ 1 จึง จะกระซิบส่งข้อความให้นักเรียนคนที่ 2 และคนที่ 2 กระซิบข้อความส่งให้คนที่ 3  ทำแบบนี้เรื่อยไปจนครบทุกคนในแถวของตน
                                    2.4 นักเรียนคนสุดท้าย จะต้องจำข้อความทั้งหมดให้ได้แล้วรีบวิ่งมาพูดเสียงดังหน้าชั้น เกี่ยวกับข้อความที่แถวของตนได้รับ
                                    2.5 หัวหน้าแถวตรวจสอบด้วยว่าคำพูดนั้นถูกต้องตามต้นฉบับหรือไม่
                     3.  ซักถามนักเรียน จากการกระทำดังกล่าวข้างต้น สื่อความหมายเกี่ยวกับอะไร และครูสรุปเพิ่มเติม
                     4.  นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บ หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ
                     5.  อ่านเสร็จแล้วให้แต่ละคู่ทำใบงานที่ 1 ตอบคำถามเรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
                     6.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ 2 โดยให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ  
                     7.  ให้แต่ละคู่ช่วยกันสร้างแบบทดสอบเพื่อวัด ความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ  เป็นแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได้ 5 ข้อ พร้อมเฉลย เขียนลงในกระดาษที่แจกให้
                     8.  สุ่มตัวแทนในแต่ละคู่ ออกมาถามคำถามให้เพื่อนตอบตามข้อ 7 ซึ่งนักเรียนได้ทำไว้แล้ว โดยไม่ให้ซ้ำคนเดิม เป็นการสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ

          4) ขั้นประเมินกิจกรรม
                            1.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกระซิบข้อความ
                            2.  ตรวจใบงานและการนำเสน

          5) แหล่งข้อมูล
                            1.  Digital Laibrary ของ School.net.th
                            2.  เว็บไซด์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

        6) สื่อ - อุปกรณ์
                             1. สื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 2 บนเว็บเพ็จ เรื่อง ข้อมูลสารสและสารสนเทศ
                             2. ใบงานที่ 1 แสดงความคิดเห็น(กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
                             3. ใบงานที่ 2 ตอบคำถาม (กระบวนการสร้างความตระหนัก)