กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 4
เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์

             

1. มาตรฐานการเรียนรูู้
        ง 4.1
(4)    เข้าใจ ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
             มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
3. จุดประสงค์
พื่อให้นักเรียนสามารถ (เวลา 2 ชั่วโมง)
                   1. บอกลักษณะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
                   2.   บอกส่วนประกอบและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้
                   3.   บอกหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
                   4.   บอกถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ได้
                   5.   บอกและจำแนกสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้ 

4. อุปกรณ์
                    1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
                    2. สื่อการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 (คอมพิวเตอร์)
                    3. ใบงานที่ 1 ระดมสมอง (กระบวนการสร้างความตระหนัก)
                    4. ใบงานที่ 1 ถาม-ตอบ (กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

5. ขั้นตอนดำเนินการ
           คาบที่ 1-2 (120 นาที)
                    1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
                    2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน จับฉลากเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บ หน่วยที่ 3 เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้
                                        กลุ่มที่ 1 เรื่อง หน่วยรับข้อมูล
                                        กลุ่มที่ 2 เรื่อง หน่วยประมวลผลกลาง
                                        กลุ่มที่ 3 เรื่อง หน่วยความจำ
                                        กลุ่มที่ 4 เรื่อง หน่วยแสดงผล
                    3. เสร็จแล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย พูดคุย ซักถามถึงเรื่องที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ ตามหัวข้อที่จับฉลากได้   เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นมติของกลุ่มโดยให้สรุปเป็นสาระสำคัญ เขียนลงในใบงานที่ 1 ส่งครู
                    4. สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
                    5. สุ่มนักเรียนในชั้นเรียนประเมินการนำเสนอของเพื่อน และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
                    6. ครูซักถามนักเรียนและสรุปเพิ่มเติม
                    7. นักเรียนทุกคนศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทั้ง 4 เรื่อง
                    8. นักเรียนทำใบงานที่ 2 ถาม-ตอบ
                    9. ทดสอบเก็บคะแนนกิจกรรมที่ 4 เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จากแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เสร็จแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ

6. ขั้นประเมินกิจกรรม
                    1. ตรวจใบงานและการนำเสนอ
                    2. ตรวจแบบทดสอบ
                    3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

7. แหล่งเรียนรู้
                    1. www.shcool.net.th
                    2. หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน