องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
             

           องค์ประกอบพื้นฐานของเเครื่องคอมพิวเตอร์
 
        ดังที่ทราบกันแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณ และการทำงาน
ของมนุษย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมุลให้กลายเป็นสารสนเทศ สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจ สามารถทำงานทางตรรกศาสตร์ สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์เองต้องใช้เวลามากในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้
หากเปรียบเทียบกับมนุษย์เราสามารถทำงานให้ลุลวงได้ เนื่องจากมีสมองที่ช่วยคิดคำนวณ ตัดสินใจและออกแบบงาน  แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ส่วนประกอบใดมาทำหน้าที่เหมือนสมองเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ 
       ในหน่วยนี้เราจะศึกษาว่าองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้นั้น ประกอบด้วยกี่ส่วนและอะไรบ้าง

             ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
                             1. หน่วยรับเข้า (input unit)
                             2. หน่วยประมวลผลกลาง
                             3. หน่วยความจำหลัก (main memory unit)
                             4. หน่วยความจำรอง (secondary memory unit)
                             5. หน่วยส่งออก (output)
             แต่ละหน่วยทำหน้าที่ประสานกัน ดังภาพ

    

                                                             ภาพ  แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/cdrom.htm
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)