กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ ง 4.1.1
 
   เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

        1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
                     1.  มีความรู้ความข้าใจในหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                            

        2) จุดประสงค์การเรียนรู้  
                      1.   รู้และเข้าใจบทบาทและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      2.   รู้และเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                      3.   รู้และเข้าใจระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์
                      4.   อธิบายลักษณะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้

                      3.    ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                      4.  
เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนทศและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                       5.   เห็นนความสำคัญขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์
                       6.   ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน

         3) สาระการเรียนรู้  
                 1. บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     2. ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     4. ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     5. เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลก
                     7. ระบบสารสนเทศ
                     8. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
                     9. ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   10.ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ


          4) สื่อ - อุปกรณ์
                     1. คอมพิวเตอร์และระบบ Internet
                     2. สื่อบทเรียนบนเว็บ หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
                     3. ใบงานที่ 1 แสดงความคิดเห็น(กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
                     4. ใบงานที่ 2 ตอบคำถาม (กระบวนการสร้างความตระหนัก)
                     5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน


         5) ขั้นตอนดำเนินการ
                                      คาบที่ 1-2  
                 1. บอกจุดประสงค์และวิธีการของกิจกรรมที่ 1
                     2.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนเก็บไว้
                     3. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยซักถามถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นักเรียนรู้จัก และเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักเรียน
                     4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียนบนเว็บที่ครูสร้างขึ้น (โดยครูนำบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้นเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซด์อื่น ๆ โดยบันทึกสาระสำคัญลงสมุดของนักเรียน
                     5. จับคู่ อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการทำกิจกรรมต่อไป
                     6. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1 แสดงความคิดเห็น
                     7. สุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอตามใบงานที่ 1 (ไม่ให้ซ้ำกับคนเดิม)
                     8. เพื่อนในชั้นเรียนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกมานำเสนอเพิ่มเติม
                     9. เพื่อนประเมินเพื่อน ในขณะที่มีการนำเสนอผลงาน
                   10. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น

                                  คาบที่ 3-4
           
1. บอกจุดประสงค์และวิธีการของกิจกรรมที่ 1 (ต่อ)
                    2. นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากสื่อบนเว็บเพ็จที่ครูผลิตเอง ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
                    3. นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 2 ตอบคำถาม
                    4. สุ่มนักเรียนตามเลขที่ตอบคำถามตามใบงานที่ 2
                    5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่ได้เตรียมไว้แล้ว
                    6. ครูผู้สอนสรุปเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน PowerPoint
                    7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนเก็บไว้

             6) ประเมินกิจกรรม
                    1. ซักถามนักเรียน
                    2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                    3. ตรวจใบงานและการนำเสนอ

           7) แหล่งเรียนรู้
                1. บทเรียนบนเว็บ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
                2. เว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
                     3. ห้องสมุดโรงเรียน